اخبار

افتتاح مجله گنجینه کاردان

افتتاح مجله گنجینه کاردان

پوهنتون کاردان قرار است مجله گنجینه کاردان را که انعکاس دهندهٔ اندیشه ها و کارکرد های نویسنده گی محصلان پوهنتون کاردان است، افتتاح نماید.

این مجله برای محصلان و فارغان پوهنتون کاردان زمینه همکاری قلمی را مساعد میسازد تا بتوانند نظریات، افکار و دست آورد های خود را با مخاطبان بیرون از پوهنتون شریک سازند.

زمان: AM 03/06/2018 11:30

مکان: شعبه پروان دو ، پوهنتون کاردان

پوهنتون کاردان 2017 - کلیه مطالب این سایت مربوط پوهنتون کاردان میباشد.