با کاردان آشنا شوید

پیشگام در برتری علمی

با مدیریت انجمن پوهنتون‌های خصوصی افغانستان و آموزش دادن هزاران تن از مردان و زنان، به تعهد مستحکم خود برای برتری علمی و اکادمیک افتخار می‌کنیم.

برابریِ آموزشی

ما متعهد به فراهم کردن فرصت‌های برابر آموزشی برای مردان و زنان افغان استیم. 25 فیصد مجموع محصلان در پوهنتون کاردان را بانوان تشکیل می‌دهند که تاکید وسیع ما بر آموزش با توجه به حساسیت‌های اجتماعی و محیط آموزشی است.

کمک های مالی و بورسیه‌ها

ما از پیش‌گامان ارایه‌ی بورسیه‌های نیمه یا مکمل تحصیلی برای شاگردان مستحق از سوی وزارت تحصیلات عالی هستیم..

همکاری‌های بین‌المللی و تبدیلی‌ها

ما به خاطر تقویت برنامه‌های علمی، پژوهشی و برنامه‌های ظرفیت‌ساز آینده‌محور، با پوهنتون‌ها و نهاد‌های معتبر در سطح جهان شراکت و همکاری دوام‌دار داریم.

همکاران بین المللی ما در ایالات متحده‌ٔ امریکا، فرانسه، یونان، پاکستان و امارات متحده‌ی عربی فعالیت دارند.

پوهنتون کاردان 2017 - کلیه مطالب این سایت مربوط پوهنتون کاردان میباشد.