پوهنځی اقتصاد

لیسانس در اقتصاد
لیسانس در اداره تجارت
ماستری در ادارهٔ تجارت
پوهنتون کاردان 2017 - کلیه مطالب این سایت مربوط پوهنتون کاردان میباشد.